احترام گذاشتن خودکشی دانشگاه مازندران

احترام گذاشتن: خودکشی دانشگاه مازندران اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی یمنی‌ها به وسیله غرب به فراموشی سپرده شده‌اند / ظریف

وزیر خارجه کشورمان گفت: یمنی‌ها که مجرم جوان تازه کار درصدد سوء استفاده از آنها جهت جهش کاری خود می‌باشد، به وسیله غرب به فراموشی سپرده شده‌اند.

یمنی‌ها به وسیله غرب به فراموشی سپرده شده‌اند / ظریف

ظریف: یمنی ها به وسیله غرب به فراموشی سپرده شده است اند

عبارات مهم : فراموشی

وزیر خارجه کشورمان گفت: یمنی ها که مجرم جوان تازه کار درصدد سوء استفاده از آنها جهت جهش کاری خود می باشد، به وسیله غرب به فراموشی سپرده شده است اند.

به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در صفحه توییترش نوشت: بعضی سرمست دوشیدن هستند و بعضی از اینکه دوشیده بشوند، خوشحال ترند. در همین اثنا، یمنی ها، که مجرم جوان تازه کار در صدد سوء استفاده از آنها جهت جهش کاری خود می باشد، به وسیله غرب به فراموشی سپرده شده است اند.

یمنی‌ها به وسیله غرب به فراموشی سپرده شده‌اند / ظریف

واژه های کلیدی: فراموشی | استفاده | اخبار سیاست خارجی

یمنی‌ها به وسیله غرب به فراموشی سپرده شده‌اند / ظریف

یمنی‌ها به وسیله غرب به فراموشی سپرده شده‌اند / ظریف

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs